Skip to content

Polecenie PING

Weryfikuje łączność na poziomie protokołu IP z innym komputerem obsługującym protokół TCP/IP, wysyłając komunikaty żądania echa protokołu ICMP (Internet Control Message Protocol). Potwierdzenia odpowiednich komunikatów odpowiedzi echa są wyświetlane razem z czasami opóźnienia. Polecenie ping to podstawowe polecenie protokołu TCP/IP używane do rozwiązywania problemów z łącznością, dostępnością i rozpoznawaniem nazw. Polecenie ping użyte bez parametrów powoduje wyświetlenie Pomocy.

ping[-t ] [-a ] [-n liczba] [-l rozmiar] [-f ] [-i TTL] [-v TOS] [-r liczba] [-s liczba] [{-j lista_hostów | -k lista_hostów}] [-w limit_czasu] [-R ] [-S adres_źródłowy] [-4] [-6] nazwa_obiektu_docelowego

Parametry

-t - Określa, że polecenie ping kontynuuje wysyłanie komunikatów żądania echa do obiektu docelowego do momentu przerwania danej operacji. Aby przerwać operację i wyświetlić statystyki, należy nacisnąć klawisze CTRL+BREAK. Aby przerwać operację i zakończyć wykonywanie polecenia ping, należy nacisnąć klawisze CTRL+C.

-a - Określa, że wsteczne rozpoznawanie nazw jest wykonywane w odniesieniu do docelowego adresu IP. Jeżeli operacja została wykonana pomyślnie, polecenie ping wyświetla odpowiednią nazwę hosta.

-n liczba -Określa liczbę wysyłanych komunikatów żądania echa. Wartość domyślna to 4.

-l rozmiar - Określa w bajtach długość pola danych (Data) w wysyłanych komunikatach żądania echa. Wartość domyślna to 32. Maksymalna wartość parametru rozmiar to 65 527.

-f - Określa, że komunikaty żądania echa są wysyłane z flagą zapobiegającą fragmentacji (Don't Fragment) ustawioną w nagłówku protokołu IP na wartość 1 (ten parametr jest dostępny tylko w przypadku protokołu IPv4). Komunikat żądania echa nie może być fragmentowany przez routery na ścieżce do lokalizacji docelowej. Ten parametr jest użyteczny podczas rozwiązywania problemów z maksymalną jednostką transmisji ścieżki (PMTU, Path Maximum Transmission Unit).

-i TTL - Określa wartość pola czasu wygaśnięcia (TTL, Time to Live) w nagłówku protokołu IP dla wysyłanych komunikatów żądania echa. Domyślnie przyjmowana jest wartość domyślna TTL hosta. Wartość maksymalna parametru TTL to 255.

-v TOS - Określa wartość pola typu usługi (TOS) w nagłówku protokołu IP dla wysyłanych komunikatów żądania echa (ten parametr jest dostępny tylko w przypadku protokołu IPv4). Wartość domyślna jest równa 0. Parametr TOS jest określany jako wartość dziesiętna z zakresu od 0 do 255.

-r liczba - Określa, że opcja Record Route w nagłówku protokołu IP jest używana do rejestrowania ścieżki pobranej przy użyciu komunikatu żądania echa i odpowiedniego komunikatu odpowiedzi echa (ten parametr jest dostępny tylko w przypadku protokołu IPv4). Każdy przeskok w ścieżce korzysta z wpisu opcji Record Route. Jeśli to możliwe, należy określić parametr liczba nie mniejszy niż liczba przeskoków między lokalizacją źródłową i docelową. Wartość parametru liczba musi należeć do zakresu od 1 do 9.

-s liczba - Określa, że opcja internetowych sygnatur czasowych (Internet Timestamp) w nagłówku protokołu IP jest używana do rejestrowania czasu odebrania komunikatu żądania echa i odpowiedniego komunikatu odpowiedzi echa dla każdego przeskoku. Wartość parametru liczba musi należeć do zakresu od 1 do 4. Te wartości są wymagane w przypadku lokalnych adresów docelowych łączy.

-j lista_hostów - Określa, że komunikaty żądania echa używają opcji swobodnego routingu źródła w nagłówku protokołu IP z zestawem pośrednich lokalizacji docelowych określonych przez parametr lista_hostów (ten parametr jest dostępny tylko w przypadku protokołu IPv4). W przypadku swobodnego routingu źródła kolejne docelowe lokalizacje pośrednie mogą być oddzielone pojedynczym routerem lub kilkoma routerami. Maksymalna liczba adresów lub nazw na liście hostów jest równa 9. Lista hostów to seria adresów IP (w zapisie kropkowo-cyfrowym) oddzielonych spacjami.

-k lista_hostów - Określa, że komunikaty żądania echa używają opcji ścisłego routingu źródła w nagłówku protokołu IP z zestawem pośrednich lokalizacji docelowych określonych przez parametr lista_hostów (ten parametr jest dostępny tylko w przypadku protokołu IPv4). W przypadku ścisłego routingu źródła następna pośrednia lokalizacja docelowa musi być bezpośrednio dostępna (musi być sąsiadem interfejsu routera). Maksymalna liczba adresów lub nazw na liście hostów wynosi 9. Lista hostów to seria adresów IP (w zapisie kropkowo-cyfrowym) oddzielonych spacjami.

-w limit_czasu - Określa w milisekundach czas oczekiwania na odebranie komunikatu odpowiedzi echa zgodnego z danym komunikatem żądania echa. Jeżeli komunikat odpowiedzi echa nie zostanie odebrany zgodnie z limitem czasu, wyświetlany jest komunikat o błędzie „Upłynął limit czasu żądania”. Domyślny limit czasu wynosi 4000 (4 sekundy).

-R - Określa, że śledzona jest ścieżka błądzenia (ten parametr jest dostępny tylko w przypadku protokołu IPv6).

-S adres_źródłowy - Określa adres źródłowy, którego należy używać (ten parametr jest dostępny tylko w przypadku protokołu IPv6).

-4 - Określa, że do badania za pomocą polecenia ping używany jest protokół IPv4. Ten parametr nie jest wymagany w przypadku identyfikowania hosta docelowego przy użyciu adresu IPv4. Jest on wymagany tylko w przypadku identyfikowania hosta docelowego za pomocą nazwy.

nazwa_obiektu_docelowego - Określa nazwę hosta lub adres IP lokalizacji docelowej.

/? - Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.

Przykłady

Poniższy przykład przedstawia dane wyjściowe polecenia ping:

C:\>ping example.microsoft.com

Pinging example.microsoft.com [192.168.239.132] with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.239.132: bytes=32 time=101ms TTL=124
Reply from 192.168.239.132: bytes=32 time=100ms TTL=124
Reply from 192.168.239.132: bytes=32 time=120ms TTL=124
Reply from 192.168.239.132: bytes=32 time=120ms TTL=124

Aby wykonać polecenie ping dotyczące lokalizacji docelowej 10.0.99.221 i rozpoznać nazwę hosta z adresu 10.0.99.221, należy wpisać
:ping -a 10.0.99.221

Aby wykonać polecenie ping dotyczące lokalizacji docelowej 10.0.99.221, używając 10 komunikatów żądania echa zawierających pole danych o wielkości 1000 bajtów, należy wpisać:
ping -n 10 -l 1000 10.0.99.221

Aby wykonać polecenie ping dotyczące lokalizacji docelowej 10.0.99.221 i zarejestrować trasę dla 4 przeskoków, należy wpisać:
ping -r 4 10.0.99.221

Aby wykonać polecenie ping dotyczące lokalizacji docelowej 10.0.99.221 i określić swobodną trasę źródłową 10.12.0.1-10.29.3.1-10.1.44.1, należy wpisać:
ping -j 10.12.0.1 10.29.3.1 10.1.44.1 10.0.99.221