Skip to content

Polecenie IPCONFIG

Wyświetla wszystkie bieżące wartości konfiguracji sieci protokołu TCP/IP oraz odświeża ustawienia protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) i systemu DNS (Domain Name System). Polecenie ipconfig użyte bez parametrów powoduje wyświetlenie adresów IPv6 lub adresu IPv4, maski podsieci i bramy domyślnej dla wszystkich kart.

Składnia

ipconfig [/all] [/renew [karta]] [/release [karta]] [/flushdns] [/displaydns] [/registerdns] [/showclassidkarta] [/setclassidkarta [identyfikator_klasy]]

Parametry

/all - Wyświetla pełną konfigurację protokołu TCP/IP dla wszystkich kart. Polecenie ipconfig bez tego parametru powoduje wyświetlenie tylko adresów IPv6 lub adresu IPv4, maski podsieci i bramy domyślnej dla każdej karty. Karty mogą reprezentować interfejsy fizyczne, takie jak zainstalowane karty sieciowe lub interfejsy logiczne, na przykład połączenia telefoniczne.

/renew [karta] - Odnawia konfigurację protokołu DHCP dla wszystkich kart (jeżeli nie określono karty) lub dla określonej karty, jeżeli dołączono parametr karta. Ten parametr jest dostępny tylko na komputerach, których karty skonfigurowano do automatycznego pozyskiwania adresów IP. Aby określić nazwę karty, należy wpisać nazwę, która pojawia się po użyciu polecenia ipconfig bez parametrów.

/release [karta] - Wysyła komunikat DHCPRELEASE do serwera DHCP, aby zwolnić bieżącą konfigurację protokołu DHCP i odrzucić konfigurację adresów IP dla wszystkich kart (jeżeli nie określono karty) lub dla określonej karty, jeżeli dołączono parametr karta. Ten parametr wyłącza obsługę protokołu TCP/IP dla wszystkich kart skonfigurowanych do automatycznego pozyskiwania adresów IP. Aby określić nazwę karty, należy wpisać nazwę, która pojawia się po użyciu polecenia ipconfig bez parametrów.

/flushdns - Opróżnia i resetuje zawartość pamięci podręcznej programu rozpoznawania nazw klientów DNS. Podczas rozwiązywania problemów z systemem DNS można używać tej procedury do odrzucania negatywnych wpisów z pamięci podręcznej oraz innych wpisów, które zostały dodane dynamicznie.

/displaydns - Wyświetla zawartość pamięci podręcznej programu rozpoznawania nazw klientów DNS, w której znajdują się zarówno wpisy wstępnie załadowane z lokalnego pliku Hosts, jak i ostatnio uzyskane rekordy zasobów dla kwerend nazw rozpoznawanych przez komputer. Usługa Klient DNS używa tych informacji do szybkiego rozpoznawania często poszukiwanych nazw przed wykonaniem kwerendy na skonfigurowanych serwerach DNS.

/registerdns - Inicjuje ręczną dynamiczną rejestrację nazw DNS i adresów IP skonfigurowanych na komputerze. Tego parametru można używać do rozwiązywania problemów z nieudaną rejestracją nazw DNS lub dotyczących dynamicznej aktualizacji między klientem i serwerem DNS bez ponownego rozruchu komputera klienckiego. Ustawienia systemu DNS w zaawansowanych właściwościach protokołu TCP/IP określają, które nazwy są rejestrowane w systemie DNS.

/showclassid karta - Wyświetla identyfikator klasy DHCP określonej karty. Aby obejrzeć identyfikator klasy DHCP wszystkich kart, należy użyć gwiazdki (*) jako symbolu wieloznacznego zamiast parametru karta. Ten parametr jest dostępny tylko na komputerach, których karty skonfigurowano do automatycznego pozyskiwania adresów IP.

/setclassid karta [identyfikator_klasy] - Konfiguruje identyfikator klasy DHCP określonej karty. Aby ustawić identyfikator klasy DHCP wszystkich kart, należy użyć gwiazdki (*) jako symbolu wieloznacznego zamiast parametru karta. Ten parametr jest dostępny tylko na komputerach, których karty skonfigurowano do automatycznego pozyskiwania adresów IP. Jeżeli nie określono identyfikatora klasy DHCP, bieżący identyfikator klasy jest usuwany.

/? - Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.

Przykłady

Aby wyświetlić podstawową konfigurację protokołu TCP/IP wszystkich kart, należy wpisać:

ipconfig

Aby wyświetlić pełną konfigurację protokołu TCP/IP wszystkich kart, należy wpisać:

ipconfig /all

Aby odnowić konfigurację adresów IP przypisaną do protokołu DHCP tylko dla karty Połączenie lokalne, należy wpisać:

ipconfig /renew "Połączenie lokalne"

Aby opróżnić pamięć podręczną programu rozpoznawania nazw DNS podczas rozwiązywania problemów z rozpoznawaniem nazw DNS, należy wpisać:

ipconfig /flushdns

Aby wyświetlić identyfikator klasy DHCP dla wszystkich kart, których nazwy rozpoczynają się od ciągu Lokalne, należy wpisać:

ipconfig /showclassid Lokalne*

Aby ustawić identyfikator klasy DHCP dla karty Połączenie lokalne na TEST, należy wpisać:

ipconfig /setclassid "Połączenie lokalne" TEST