Skip to content

Polecenie NETSTAT

Wyświetla aktywne połączenia protokołu TCP, porty, na których komputer nasłuchuje, statystykę sieci Ethernet, tabelę routingu protokołu IP, statystykę protokołu IPv4 (dla protokołów IP, ICMP, TCP i UDP) oraz statystykę protokołu IPv6 (dla protokołów IPv6, ICMPv6, TCP przez IPv6 i UDP przez IPv6). Polecenie netstat użyte bez parametrów powoduje wyświetlenie aktywnych połączeń protokołu TCP.

netstat[-a ] [-e ] [-n ] [-o ] [-p protokół] [-r ] [-s ] [interwał]

-a - Wyświetla wszystkie aktywne połączenia protokołu TCP oraz porty protokołu TCP i UDP, na których komputer nasłuchuje.

-e - Wyświetla statystykę sieci Ethernet, taką jak liczba wysłanych i odebranych bajtów i pakietów. Ten parametr można łączyć z parametrem -s .

-n - Wyświetla aktywne połączenia protokołu TCP, ale adresy i numery portów są wyrażane numerycznie i nie są podejmowane próby ustalenia nazw.

-o - Wyświetla aktywne połączenia protokołu TCP i dołącza identyfikatory procesów (PID) poszczególnych połączeń. Aplikację można odnaleźć na podstawie identyfikatora PID na karcie Procesy w Menedżerze zadań Windows. Ten parametr można łączyć z parametrami -a , -n i -p .

-p protokół - Pokazuje połączenia protokołu określonego przez parametr protokół. W tym przypadku parametr protokół może przyjmować wartości tcp, udp, tcpv6 lub udpv6. Jeżeli ten parametr jest używany z parametrem -s w celu wyświetlania statystyki poszczególnych protokołów, parametr protokół może przyjmować wartości tcp, udp, icmp, ip, tcpv6, udpv6, icmpv6 lub ipv6.

-s - Wyświetla statystyki poszczególnych protokołów. Domyślnie pokazywane są statystki protokołów TCP, UDP, ICMP i IP. Jeżeli jest zainstalowany protokół IPv6, statystyki są pokazywane dla protokołów TCP przez IPv6, UDP przez IPv6, ICMPv6 i IPv6. Parametru -p można używać do określania zestawu protokołów.

-r - Wyświetla zawartość tabeli routingu protokołu IP. Ten parametr jest odpowiednikiem polecenia route print.

interwał - Powoduje ponowne wyświetlenie wybranych informacji zgodnie z liczbą sekund określoną przez parametr interwał. Aby zatrzymać ponowne wyświetlanie, należy nacisnąć klawisze CTRL+C. Jeżeli pominięto ten parametr, polecenie netstat powoduje wyświetlenie wybranych informacji tylko raz.

/? - Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.

Aby wyświetlić statystyki sieci Ethernet oraz statystyki wszystkich protokołów, należy wpisać:
netstat -e -s

Aby wyświetlić tylko statystyki protokołów TCP i UDP, należy wpisać:
netstat -s -p tcp udp

Aby wyświetlać aktywne połączenia protokołu TCP i identyfikatory procesów co 5 sekund, należy wpisać:
netstat -o 5

Aby wyświetlać aktywne połączenia protokołu TCP i identyfikatory procesów przy użyciu formatu numerycznego, należy wpisać:
netstat -n -o